Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland.

Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Technische Unie niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Technische Unie aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Technische Unie sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Technische Unie gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Technische Unie aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Technische Unie.

September 2022

Disclaimer English

The information as stated on this website is intended for general information purposes only.  The content on this website is not intended for use by visitors in a country and/or jurisdiction other than the Netherlands.

Due to the changing nature of the laws and regulations and the risks inherent to electronic communications, there may be delays, defects or other shortcomings with regard to the information provided on this website.

The information provided on this website cannot be considered legal, financial, fiscal or other professional advice. Therefore, no actions must be taken based on this information without obtaining an expert opinion prior to this.

Even though we put the utmost care into compiling the information provided on this website and keeping it up-to-date, Technische Unie cannot guarantee that this information is complete, up-to-date and/or accurate. Technische Unie therefore does not accept any liability for direct or indirect loss or damage resulting from the use of, reliance on or actions performed based on the information provided on this website, unless Technische Unie acted with intent or equivalent gross negligence.

Technische Unie does not check, create and/or keep up to date any hyperlinks to third-party websites that are included on this website. Technische Unie therefore does not accept any liability for the content on the linked websites.

This website and its content are protected by copyright and other intellectual property rights. Except in the event of personal and non-commercial use, no part of this website or its content may be reproduced, stored in a computerised data file or disclosed in any way, shape or form, be it electronically or mechanically, by using photocopies, recordings, et cetera, without prior permission from Technische Unie.

September 2022